Sayfalar

tüzüğümüzden

Kadınların, toplumun her kesiminde uğradığı ayrımcılığı teşhir ve önlemek amaçlı seminerler, paneller, konferanslar ve atelye çalışmaları düzenler.

Tüm bu çalışmalar için gerektiğinde kamu ve özel kuruluşlar, üniversiteler ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapar.

Kadınların hak ve yurttaşlık bilincinin gelişmesi, öncelikle ulusal yasaları ile uluslararası hukuk çerçevesinde kendilerine sağlanan haklar konusunda bilgilendirilmeleri, eşit ve özgür yurttaşlar olarak toplumsal hayatın inşasında yerlerini alabilmeleri, gelenek, görenek, toplumsal cinsiyet vb. nedenlerle uğradıkları şiddet ve ayrımcılığa karşı dayanışmayı sağlayabilecekleri danışma merkezleri, sığınaklar, atölyeler, dershaneler, yaz okulları, tesis, işletme ve kulüpler kurar ve işletir.

Üyeleri ve diğer kadınlar arasında dil, din, etnik köken vb. hiçbir ayrım gözetmeksizin karşılıklı anlayış, dostluk ve dayanışmanın geliştirilmesine katkıda bulunur. Bunun için üye olan ve/veya olmayan kadınlarla her türlü sosyal, kültürel, bilimsel, toplumsal ve sanatsal konularda konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, açıkoturumlar, atelyeler geceler, geziler; konuyla ilgili toplantılar, slayt gösterileri düzenler. Tüm bu amaçlar doğrultusunda yapılan sosyal, kültürel, eğitici ve bilimsel çalışmalar ve araştırmalar ile sonuçlarını toplumla paylaşır.

Danışma Merkezleri, şiddete uğrayan kadınlara yönelik sığınaklar, eğitim kurumları, dershaneler, dil kursları, kreş ve etüt açar. Kadınların ve çocukların yararlanabileceği lokal, misafirhane, kitaplık / kütüphane ve sosyal tesisler kurar, tanışma ve dayanışma toplantıları düzenler.

Kadınlar konusunda derleme, araştırma, yayın, gösteri ve sergiler düzenler. Yurtiçinde ve yurtdışında alanıyla ilgili konularda bilimsel yayınları üretip kadınlara sağlar; kadınların veya kadın üzerine yazılmış, çevrilmiş, hazırlanmış kitap, dergi, yardımcı kitap ve broşürleri yayınlar ve bunların tanıtılıp dağıtılmasını sağlar.

Üye ve diğer kadınların yaşamlarını ve eserlerini içeren ve onları tanıtan, kitap, dergi, gazete, broşür, bülten, afiş, rozet, poster, resim, dia ve benzeri yayınları kişisel / toplumsal hak ve sınırlar doğrultusunda yapar ve yayınlar; üye ve diğer kadınların ihtiyacı olan çeşitli basılı evrak ve kırtasiyelerini sağlar.

Ulusal ve uluslararası düzeylerde panel, konferans, sempozyum, seminer, atölye çalışmaları düzenler, katılır ve bu faaliyetlerin organizasyonunu yapar.

Dernek tüzüğünde amaçlar bölümünde genel olarak belirtilen sosyal ,kültürel ,eğitim ve bilim alanında yapılan çalışma ve sonuçlarında en iyi verimin alınabilmesi için ulusal ve uluslararası çalışma ve faaliyetlerden faydalanması / ulusal ve uluslararası boyutta faydalanılmasının sağlanması için proje uygulamaları, anket çalışmaları, yazı ve bilgilendirme, tanışma ve dayanışma toplantıları düzenler veya amacına uygun ulusal veya uluslar arası kurumlarla işbirliği yapar.

Tiyatro oyunları, müzikaller, karagöz, kukla gibi her türlü seyirlik oyunu sunacak topluluklar kurar, oyunları sahneler, senaryolar yazdırır. Her türlü dans, bale, jimnastik, halk oyunları grupları oluşturur, yarışmalar düzenler. Fotoğraf, el sanatları, resim, heykel kursları açar , sergiler düzenler, fotoğraf stüdyoları açar. Her türlü video, televizyon, radyo, sinema gösterileri düzenler. Gelir getirici kermes, konserler, eğlenceler, yardım kampanyaları, yemekli toplantılar düzenler.

Kültür ve sanat atölyeleri, kafeteryalar açar.

Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, şartlı ve şartsız bağışlama ve vasiyetleri kabul eder

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder