Sayfalar

Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Köprüler Kurmak Projesi

Mor Çatı, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, VAKAD ve WAVE (Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar Ağı) ortak bir çalışma başlattı. Mart ortasında başlayan çalışma, “Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Köprüler Kurmak” başlığıyla, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal desteğiyle yürütülüyor.

Projenin birincil amacı sığınak faaliyetlerinde kadın ve çocukların güçlenmelerini sağlayacak yöntem ve standartların yerleştirilmesi yönünde ilerleme sağlamak, bunu yaparken de kadın örgütlerinin bu konudaki bilgi ve deneyimlerinin önemini ortaya koyarak bunlardan yararlanılmasını sağlamak. Devamında projenin, kadına yönelik şiddetle ilgili çalışma yürüten kadın örgütleri arasında kadına yönelik şiddetle mücadelede işbirliğini artırarak daha etkin mücadele sağlaması, sığınak açma ve yürütme sorumluluğuna sahip kuruluşlar ile işbirliği geliştirmesi amaçlandı.

Çalışma kapsamında sığınak ve danışma merkezinde, bilgi-deneyim paylaşımına ihtiyaç duyan psikologlar, sosyal hizmet uzmanları başta olmak üzere, çalışanlarla ve kadın örgütlerinin bir araya geldiği, çeşitli atölye, eğitim ve etkinlikler yapılacak. Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultaylarında üretilen bilgilerin toplanacağı bir web sitesi ve bir bülten hazırlanacak, sığınaklardaki yöntem ve standartların yerleştirilmesine yönelik karar verici konumda bulunan yetkililer ve politikacılarla var olan ve elde edilen bilgiler paylaşılacak.

Yapılacak etkinlikler arasında çalışma ortaklarlarının da birlikte hazırlayacağı İstanbul’da uluslararası bir sempozyum ve yine uluslar arası katılımcıları olan, İstanbul, Van ve İzmir’de eğitimler düzenlenecek. Her üç örgütte kendi yaptığı çalışmaları, bulundukları il ve civarındaki diğer kadın örgütlerinin etkinliklerini, kadına yönelik şiddetle ilgili illerindeki diğer aktivitelerin haberlerini sistemli bir şekilde derleyerek web sitesinde yayınlayacaklar. Bulundukları illerde yerel yönetimlerin ve diğer sivil toplum örgütlerinin toplantılarına katılarak işbirliklerini artırmaya çalışacaklar.

Her bir örgüt, hem kendi kurumunun hem de bulunduğu ildeki diğer kadına yönelik şiddet alanında çalışan kadın örgütleri ve yerel yönetimlerden kadına yönelik şiddete ilişkin veri ve bilgileri derleyerek bir rapor hazırlayarak, bu bilgilerin milletvekilleri ve kamuoyuyla paylaşılmasını sağlayacak.

tüzüğümüzden

Kadınların, toplumun her kesiminde uğradığı ayrımcılığı teşhir ve önlemek amaçlı seminerler, paneller, konferanslar ve atelye çalışmaları düzenler.

Tüm bu çalışmalar için gerektiğinde kamu ve özel kuruluşlar, üniversiteler ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapar.

Kadınların hak ve yurttaşlık bilincinin gelişmesi, öncelikle ulusal yasaları ile uluslararası hukuk çerçevesinde kendilerine sağlanan haklar konusunda bilgilendirilmeleri, eşit ve özgür yurttaşlar olarak toplumsal hayatın inşasında yerlerini alabilmeleri, gelenek, görenek, toplumsal cinsiyet vb. nedenlerle uğradıkları şiddet ve ayrımcılığa karşı dayanışmayı sağlayabilecekleri danışma merkezleri, sığınaklar, atölyeler, dershaneler, yaz okulları, tesis, işletme ve kulüpler kurar ve işletir.

Üyeleri ve diğer kadınlar arasında dil, din, etnik köken vb. hiçbir ayrım gözetmeksizin karşılıklı anlayış, dostluk ve dayanışmanın geliştirilmesine katkıda bulunur. Bunun için üye olan ve/veya olmayan kadınlarla her türlü sosyal, kültürel, bilimsel, toplumsal ve sanatsal konularda konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, açıkoturumlar, atelyeler geceler, geziler; konuyla ilgili toplantılar, slayt gösterileri düzenler. Tüm bu amaçlar doğrultusunda yapılan sosyal, kültürel, eğitici ve bilimsel çalışmalar ve araştırmalar ile sonuçlarını toplumla paylaşır.

Danışma Merkezleri, şiddete uğrayan kadınlara yönelik sığınaklar, eğitim kurumları, dershaneler, dil kursları, kreş ve etüt açar. Kadınların ve çocukların yararlanabileceği lokal, misafirhane, kitaplık / kütüphane ve sosyal tesisler kurar, tanışma ve dayanışma toplantıları düzenler.

Kadınlar konusunda derleme, araştırma, yayın, gösteri ve sergiler düzenler. Yurtiçinde ve yurtdışında alanıyla ilgili konularda bilimsel yayınları üretip kadınlara sağlar; kadınların veya kadın üzerine yazılmış, çevrilmiş, hazırlanmış kitap, dergi, yardımcı kitap ve broşürleri yayınlar ve bunların tanıtılıp dağıtılmasını sağlar.

Üye ve diğer kadınların yaşamlarını ve eserlerini içeren ve onları tanıtan, kitap, dergi, gazete, broşür, bülten, afiş, rozet, poster, resim, dia ve benzeri yayınları kişisel / toplumsal hak ve sınırlar doğrultusunda yapar ve yayınlar; üye ve diğer kadınların ihtiyacı olan çeşitli basılı evrak ve kırtasiyelerini sağlar.

Ulusal ve uluslararası düzeylerde panel, konferans, sempozyum, seminer, atölye çalışmaları düzenler, katılır ve bu faaliyetlerin organizasyonunu yapar.

Dernek tüzüğünde amaçlar bölümünde genel olarak belirtilen sosyal ,kültürel ,eğitim ve bilim alanında yapılan çalışma ve sonuçlarında en iyi verimin alınabilmesi için ulusal ve uluslararası çalışma ve faaliyetlerden faydalanması / ulusal ve uluslararası boyutta faydalanılmasının sağlanması için proje uygulamaları, anket çalışmaları, yazı ve bilgilendirme, tanışma ve dayanışma toplantıları düzenler veya amacına uygun ulusal veya uluslar arası kurumlarla işbirliği yapar.

Tiyatro oyunları, müzikaller, karagöz, kukla gibi her türlü seyirlik oyunu sunacak topluluklar kurar, oyunları sahneler, senaryolar yazdırır. Her türlü dans, bale, jimnastik, halk oyunları grupları oluşturur, yarışmalar düzenler. Fotoğraf, el sanatları, resim, heykel kursları açar , sergiler düzenler, fotoğraf stüdyoları açar. Her türlü video, televizyon, radyo, sinema gösterileri düzenler. Gelir getirici kermes, konserler, eğlenceler, yardım kampanyaları, yemekli toplantılar düzenler.

Kültür ve sanat atölyeleri, kafeteryalar açar.

Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, şartlı ve şartsız bağışlama ve vasiyetleri kabul eder